Ubytovací řád

Za účelem zabezpečení řádného provozu a předcházení případným nedorozuměním prosíme, abyste si laskavě přečetli následující pravidla:

I. Obecná pravidla

Ubytování ubytovaných v objektu (dále jen „Hostů“) se uskutečňuje na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle §§ 2201 a násl. a §§ 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“). Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta) nebo ústně (v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace). Smlouva nabývá účinnosti zaplacením zálohy ve výši 20 % z celkové ceny pobytu na účet ubytovatele, tato záloha je nevratná při zrušení rezervace později než 30 kalendářních dní před předpokládaným nástupem. Doplatek ceny musí být připsán na účet ubytovatele nejpozději 24 hodin před začátkem pobytu. Po dohodě je možná platba v hotovosti při příjezdu. Nedílnou součástí takto uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem, kterým se hosté uzavřením výše uvedené smlouvy o ubytování zavazují bez výhrad řídit. Ubytovací řád platný ke dni uzavření ubytovací smlouvy je závazný nejen pro hosta, ale i pro ubytovatele.

Psi ani jiná domácí zvířata nemají možnost vstupu do domu ani na přilehlý soukromý pozemek.

II. Ubytování hosta

1) Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování je zaznamenána v Návštěvní knize.

2) Host je oprávněn v den příjezdu ubytovat se mezi 14:00 až 16:00 hod. Při příjezdu je nutné předložit platný doklad totožnosti. Jeden host může být ubytován nejvýše s šestnácti dalšími osobami, které jsou zapsány v Návštěvní knize. Při příjezdu složí host jistotu ve výši 5.000,- Kč, která může být použita k úhradě el. energie, spotřeby dřeva, případně na náhradu škody způsobenou hosty na objektu či jeho zařízení.

3) Host obdrží 7 ks klíčů od objektu, které je povinen řádně opatrovat. Host není oprávněn pořizovat duplikáty klíče ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíče. Host je povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu, kdy je povinen vyklidit objekt do 10:00 hod. posledního dne. V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 3.000,- Kč.

4) Host má právo na parkování svého vozidla na nehlídaném parkovišti ubytovatele. Parkoviště je přístupné hostům 24 hodin denně. Host je povinen své vozidlo na parkovišti řádně uzamykat a neponechávat v něm žádné cenné věci. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit ubytovateli na tel. č. 721 315 260 nebo Policii ČR.

III. Práva a povinnosti hostů

1) Host je povinen vždy při odchodu zhasnout světla a zamknout objekt.

2) Host odpovídá za škodu na zařízení a vybavení objektu, ke které došlo v průběhu jeho pobytu. Host odpovídá za bezpečnost svých nezletilých dětí v domě, přilehlém pozemku, bazénu, herně.

3) Hosté nejsou oprávněni vodit do objektu neubytované osoby, ani nechat jakoukoli neubytovanou osobu v objektu přespat.

4) V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid. Uvnitř objektu je zákaz kouření. Ubytovatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu venkovního krbu, dodržování zákazu kouření a kontrolu počtu osob v objektu v průběhu pobytu. Důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez jakékoliv náhrady je pobyt nenahlášených osob, zvířat, opakované porušení pravidel týkajících se odpadu, jak jsou popsána dále a porušení zákazu kouření uvnitř objektu.

5) Je přísný zákaz vylévání tuků a olejů do odpadu, je nutné slévat použité tuky a oleje do připravené nádoby v kuchyni. Dále je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, problematicky rozložitelný materiál jako jsou: plenky, novinový papír, hygienické vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie apod.) do WC a odpadů. Je přísný zákaz manipulování s otevřeným ohněm v celém objektu. Komunální odpad je třeba odnášet do popelnice u penzionu. Během pobytu je host povinen udržovat pořádek v objektu, čistící potřeby jsou k dispozici.

6) V ceně pobytu je: toaletní papír, utěrky do kuchyně, odpadkové pytle, úklidové prostředky. Na pokojích jsou ručníky a osušky. Objekt je třeba v den odjezdu předat ubytovateli ve stavu v jakém byl předán do užívání v den příjezdu.

IV. Odpovědnost za škody

Odpovědnost hostů za škody způsobené porušením ustanovení tohoto Ubytovacího řádu nebo jiným protiprávním jednáním, stejně jako odpovědnost ubytovatele se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Ke krbu ve venkovním přístřešku nepřistavujte žádné hořlavé věci. Ohniště udržujte v čistotě, nevhazujte do ohniště nedopalky a jiné předměty.   

V. Děti

Během pobytu jsou hosté oprávněni na vlastní nebezpečí a odpovědnost užívat bazén a hernu v domě za následujících podmínek:

1) Děti musí být při používání zařízení pod dohledem dospělé osoby (rodiče, odpovědné osoby) a tyto dospělé osoby za děti plně odpovídají.

2) Venkovní bazén je možné využívat hosty, hosté bazén využívají na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Za děti plně zodpovídají jejich zákonní zástupci. V bazénu je slaná voda.

VI. Rybník

U objektu se nachází rybník, ubytovatel nenese odpovědnost za jeho využití hosty, kteří tak činí na vlastní nebezpečí.