GDPR

 

GDPR – Ochrana osobních údajů

1. Kdo je správce osobních údajů

  • Ing. Gabriela Jeníčková, Hoděmyšl 21, 262 42 Rožmitál p. Tř., provozovna Podbrdského penzionu je na adrese Vranovice 52, 262 42 Rožmitál p. Tř. IČO: 61657816, DIČ: CZ7457091114, podbrdskypenzion@seznam.cz, telefon: 721 315 260

2. Zásady zpracování osobních údajů

  • osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem
  • osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
  • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů
  • přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje
  • osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány
  • osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

Vaše data zpracovávám výhradně k poskytování ubytovacích služeb a eviduji tyto údaje:

  • Jméno a příjmení fyzické osoby 
  • Číslo průkazu totožnosti
  • Telefonní číslo a e-mail

4. Účel zpracování osobních údajů

Jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuji, zpracovávám a uchovávám za podmínek a v
mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu k těmto účelům:

• Pro splnění právní povinnosti vyplývající ze Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a následně z ohlašovací povinnosti uvedené v čl. 9, odst. 3 a v čl. 21, odst. 3 Obecně závazné vyhlášky obce Vranovice, o místních poplatcích v platném znění.

• Pro splnění právní povinnosti vyplývající ze Předpisu č. 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

• Pro účely oprávněných zájmů od klientů vyžaduji e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné pro základní komunikaci
mezi klienty a ubytovatelem.

• Pro splnění právní povinnosti průkaznosti při vedení účetnictví dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Správce nebude užívat osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek.

5. Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.

6. Zpracování osobních údajů

• Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR.

• Do kontaktu s osobními údaji klientů přichází pouze majitelka firmy a následně orgány, které tyto údaje
vyžadují ze zákona (např. zaměstnanci Obecního úřadu Vranovice, kontrolní orgány Cizinecké policie). Tito jsou rovněž povinni řídit se povinnostmi vyplývajícími z nařízení GDPR.

• Pro zajištění nutné komunikace s klienty jsou uchovávány osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail a telefon. Ty jsou uloženy v elektronické podobě se zabezpečením.

• Čísla dokladů totožnosti jsou zaznamenány a uchovávány v elektronické podobě se zabezpečeným uložením.

• Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění zákonné povinnosti vyplývající z jednotlivých výše uvedených příslušných zákonů. Jsou náležitě uloženy a zabezpečeny správcem tak, aby nedošlo ke zneužití osobních údajů třetími osobami.

7. Práva subjektu údajů

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám, s výjimkou zákonem stanovených kontrolních orgánů.

Podbrdský Penzion, Ing. Gabriela Jeníčková.

Ve Vranovicích dne 1. 1. 2023.